Onderwijs

Doel

Het doel van de Stichting is verwoord in artikel 2 van de statuten:

De stichting heeft ten doel:

a. het faciliteren van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Activiteiten

De stichting ondersteunt middels een bijdrage de diverse activiteiten die CBS Oud Zandbergen biedt op het gebied van hoogbegaafdenonderwijs.

Daarnaast onderzoekt de stichting de mogelijkheid om activiteiten te organiseren, die bijdragen aan het verwezenlijken van haar doelstelling waarmee donaties en sponsorbijdragen gegenereerd kunnen worden.

Links 

Scroll Up