Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, die hun taken onbezoldigd uitoefenen. Zij vertegenwoordigen de stichting, onderhouden het contact met donateurs en de school en voeren het beleid van de stichting uit.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  • Mevrouw M. Miltenburg, Voorzitter
  • Mevrouw H. A. Nieboer, Secretaris
  • De heer S. Deelen, Penningmeester

Doel

Het doel van de Stichting is verwoord in artikel 2 van de statuten. De stichting heeft ten doel:

  1. het faciliteren van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Activiteiten

De stichting ondersteunt middels een bijdrage de diverse activiteiten die CBS Oud Zandbergen biedt op het gebied van hoogbegaafdenonderwijs.

Daarnaast onderzoekt de stichting de mogelijkheid om activiteiten te organiseren, die bijdragen aan het verwezenlijken van haar doelstelling waarmee donaties en sponsorbijdragen gegenereerd kunnen worden.

Officiële stukken

Om donateurs, sponsors en andere begunstigers te informeren over het gevoerde beleid, de doelstelling van de stichting en de financiële huishouding van de stichting worden een aantal officiële stukken gepubliceerd. Zie de pagina’s Beleidsplan, Financiële verslagen en Statuten. Heeft u naar aanleiding daarvan vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Scroll Up