Beleidsplan

Hoofdlijnen Beleidsplan 2013-2018

Inleiding

Het doel van de Stichting is verwoord in artikel 2 van de statuten:

De stichting heeft ten doel:

  1. het faciliteren van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Over de Stichting

Sinds het schooljaar 2009/2010 vindt op CBS Oud Zandbergen onderwijs aan hoogbegaafde kinderen plaats in een tweetal klassen. Dit zijn de klassen H1 (groepen 5 en 6) en H2 (groepen 7 en 8). In deze klassen zitten momenteel in totaal circa 40 kinderen.

CBS Oud-Zandbergen streeft naar een budgettair neutrale exploitatie van het hoogbegaafden onderwijs. De bekostiging per leerling door het ministerie dekt de extra kosten voor het hoogbegaafden onderwijs helaas niet. CBS Oud Zandbergen is ook niet in staat om de extra benodigde middelen voor het hoogbegaafden onderwijs vrij te maken. De extra lessen en de gemiddeld wat kleinere klassen moeten extern gefinancierd worden.

Door het bestuur van de Stichting wordt beleid gemaakt op het statutaire doel, met openheid en transparantie richting ouders, onderwijsstaf en bestuur van CBS Oud Zandbergen.

De Stichting heeft het ANBI-keurmerk.

Sponsorbeleid

In deze beleidsperiode wordt opnieuw actief bezien of bedrijven geïnteresseerd zijn om delen van het lesprogramma voor hoogbegaafden op CBS Oud Zandbergen te sponsoren.

Ook zal een beroep worden gedaan op ouders van oud-leerlingen van deze klassen om (iets) te blijven bijdragen aan deze vorm van onderwijs. Zij zullen jaarlijks een donatieverzoek krijgen.

Financieel beleid

Het bestuur werft de ouderbijdragen voor het hoogbegaafden onderwijs en voert een actief beleid voor het verwerven van deze bijdragen. Daarnaast werft de Stichting – zoals vermeld – sponsorgelden van bedrijven en/of particulieren en maakt het mogelijk om in een notariële schenkingsakte een periodieke bijdrage aan de stichting te schenken.

Het bestuur werkt vanuit een begroting die jaarlijks wordt herzien.

Het bestuur streeft er naar om de kosten voor de invulling van de doelstellingen alsmede van bovenstaand beleid zo laag mogelijk te houden. Dit mede vanuit het oogpunt van de doelstelling om de ouderbijdrage zo constant mogelijk te houden dan wel in de toekomst te verlagen en als zodanig de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen.

Het bestuur streeft naar maximale betrokkenheid van de ouders van de kinderen uit het hoogbegaafdenonderwijs bij de doelstelling van de Stichting.

Beheer vermogen

Het beheer van het vermogen van de Stichting vindt plaats door het bestuur. Jaarlijks wordt de bijdrage die noodzakelijk is voor hoogbegaafden onderwijs afgedragen aan CBS Oud Zandbergen. Het vermogensbeheer van de Stichting vindt op zodanige wijze plaats, dat er geen onnodig grote vermogensopbouw ontstaat.

Scroll Up